WIDOWISKA ?>

WIDOWISKA

Kierunek: media interaktywne i widowiska; konwersatorium; I rok (semestr wiosenny), 30 godzin, forma zaliczenia: przygotowanie dyskusji, obecność i aktywność na zajęciach

Zajęcia przybliżają współczesne pojmowanie różnego typu praktyk widowiskowych, a także zagadnienia szczegółowe, takie jak społeczno-kulturowe uwarunkowania cielesności czy konstruowanie i potwierdzanie tożsamości za pomocą widowisk. W ramach zajęć studenci posługują się kategoriami opisowymi i interpretacyjnymi stosowanymi przez antropologię widowisk i performatykę w badaniach widowisk kulturowych (cultural performances). Głównym zadaniem konwersatorium jest pogłębienie rozumienia przemian dokonujących się we współczesnej kulturze, zdominowanej przez różnego typu zapośredniczenia i przetworzenia. Antropologiczny wymiar zajęć wyraża się w skupieniu na somatyczności jako podstawowej kategorii poznawczej. Oprócz dyskusji poświęconych omawianym zagadnieniom, studenci przygotowują pod opieką prowadzącego referaty ilustrowane dotyczące współczesnych praktyk widowiskowych i wiążących się z nimi kwestii teoretycznych.


WIDOWISKA 2017


Sztuka ulicy w paryskim Grand Palais, 2006, fot. Grzegorz Ziółkowski
Sztuka ulicy w paryskim Grand Palais, 2006, fot. Grzegorz Ziółkowski

Sensem nazywam odpowiedź na pytanie. To, co nie jest odpowiedzią na żadne pytanie, uznaję za pozbawione sensu.

Michaił Bachtin