ETIUDY TEATRALNE ?>

ETIUDY TEATRALNE

Kierunek: wiedza o teatrze; zajęcia laboratoryjne; I rok (semestry zimowy i wiosenny), 60 godzin; II rok (semestr zimowy), 30 godzin; formy zaliczenia: na roku I – (a) przygotowanie i poprowadzenie zajęć animacyjnych oraz (b) przygotowanie i prezentacja partnerskiej etiudy teatralnej; na roku II – (a) przygotowanie i prezentacja grupowej etiudy teatralnej, (b) promocja jej otwartego pokazu lub (c) sporządzenie filmowej i/lub fotograficznej dokumentacji procesu pracy i udostępnienie części z niej w postaci krótkiego filmu lub prezentacji


Pobierz sylabus: ETIUDY TEATRALNE 2018_2019


Zajęcia poświęcone są kształceniu wrażliwości i umiejętności współpracy, rozbudzaniu kreatywności i wyobraźni oraz poznawaniu podstaw animacji i twórczości teatralnej. Na zajęciach studentki i studenci zapoznają się z elementarnymi ćwiczeniami zwiększającymi sprawność i świadomość ciała, uczą się operować głosem i wpisywać swoje działania w przestrzeń o określonym charakterze. Dowiadują się w praktyce, jak nadawać teatralny kształt własnym pomysłom oraz jak komponować swoją pracę i pogłębiać ją. Wypracowują własne etiudy teatralne, tzn. krótkie partnerskie lub grupowe sceny, powstające w oparciu o wybrany przez siebie tekst, ikonografię i/lub muzykę. Poznają również podstawowe sposoby obsługi technicznej swojej pracy, promowania jej i dokumentowania.

Zajęcia podzielone są na trzy etapy, z których każdy obejmuje 30 godzin.

Podczas pierwszego (rok I, semestr zimowy) studentki i studenci biorą czynny udział w grach i zabawach teatralnych proponowanych przez prowadzącego oraz przedstawiają własne pomysły dotyczące działań animacyjnych. Ten etap pracy nastawiony jest na rozpoznanie drzemiących w nich możliwości ekspresji, ich otwartości oraz na zintegrowanie się grupy. Jego zaliczenie następuje na podstawie: (1) przygotowania konspektu zajęć animacyjnych, (2) realizacji tego konspektu z pozostałymi uczestnikami.

Na drugim etapie (rok I, semestr wiosenny) studentki i studenci wykonują ćwiczenia warsztatowe, które nakierowane są na zwiększenie świadomości i sprawności ciała oraz na tworzenie relacji z partnerem, którym może być człowiek, przedmiot, muzyka i/lub przestrzeń. Dobierają się w pary, wybierają temat i korespondujące z nim materiały, takie jak tekst, ikonografia i muzyka, które służą jako podstawa ich własnej partnerskiej etiudy teatralnej, trwającej od pięciu do dziesięciu minut. Zaliczenie tego etapu następuje na jej podstawie.

Na trzecim etapie (rok II, semestr zimowy) uczestniczki i uczestnicy zajęć przygotowują autorską grupową etiudę teatralną, trwającą od piętnastu do trzydziestu minut. Wybierają materiał do pracy oraz kształtują przestrzeń, w której będą przygotowywać, a następnie pogłębiać i – ostatecznie –  prezentować efekty swoich działań. Dzielą się obowiązkami związanymi z twórczymi, technicznymi, dokumentacyjnymi i promocyjnymi aspektami pracy. Zaliczenie osób zaangażowanych twórczo i technicznie odbywa się na podstawie prezentacji grupowej etiudy teatralnej. Osoby odpowiedzialne za dokumentację przygotowują krótki film pokazujący proces pracy lub prezentację fotograficzną na jej temat. Zaliczenie zajęć w przypadku osób podejmujących się zadań promocyjnych odbywa się na podstawie przygotowanych materiałów informacyjnych i podjętych działań w tym zakresie.


Obecność na zajęciach i ocena

 1. Obecność jest obowiązkowa.
 2. Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionych.
 3. W przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia zajęć student/ka zobowiązany/a jest do przygotowania na podstawie relacji koleżanek i kolegów pisemnego sprawozdania z przebiegu zajęć, w których nie uczestniczył/a.
 4. Ocenie podlega:
 • postawa studentki/studenta w trakcie zajęć (tzn. punktualność, przygotowanie na zajęcia, aktywność, gotowość do podjęcia współpracy oraz do udziału w dyskusjach i omówieniach)
 • umiejętność dobrania tekstu, ikonografii lub/i muzyki do tematu głównego etiudy oraz sposób potraktowania materiału roboczego
 • dobór oświetlenia i – ewentualnie – kostiumów, charakteryzacji i rekwizytów, a także ukształtowanie przestrzeni oraz rozwiązanie problemów technicznych i organizacyjnych
 • poziom dopracowania partnerskiej i grupowej etiudy teatralnej
 • działania promocyjne, towarzyszące otwartej prezentacji etiud
 • przygotowanie i opracowanie filmowej i fotograficznej dokumentacji procesu pracy celem udostępnienia części z niej w postaci krótkiego filmu lub prezentacji.

Lektury kontekstowe:

 • Piotr Stanisławski, Informatyka bez komputerów? Też fajna, „Gazeta Wyborcza” 2018, nr 238, z dnia 12 października, s. 19.
 • Marta Piątkowska, Pamiętajcie o podwórkach!, „Gazeta Wyborcza” 2013, nr 69, z dnia 22 marca, s. 38.
 • Krzysztof Czyżewski, Etos amatora [1991, 2004], [w:] tegoż, Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei, Pogranicze, Sejny, Krasnogruda 2017.
 • Jan Peszek, Aktor na początku drogi. Elementarne zadania aktorskie w semestrze pierwszym, [w:] Świadomość teatru. Polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku, red. Wojciech Dudzik, Warszawa 2007.
 • Konstanty S. Stanisławski, Etyka, przeł. Jadwiga Żmijewska, Warszawa 2010.
 • Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu, red. zespół, Łódź 2015.
 • Grzegorz Ziółkowski, Dwugłos o ciszy, Wrocław 2016.
Pieter Bruegel starszy (ok. 1525–1569), Zabawy dziecięce (118 cm x 161 cm) (1560), obecnie w Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu
Pieter Bruegel starszy (ok. 1525–1569), Zabawy dziecięce (olej na desce, 118 cm x 161 cm) (1560), obecnie w Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu

24 stycznia 2019 w Sali Teatralnej odbyło się interaktywne i włączające zdarzenie muzyczno-performatywne, w formie karaoke „Nie/zgoda”, które stanowiło podsumowanie zajęć Etiudy teatralne.

O co chodzi z tą nie/zgodą?


29 czerwca 2018 roku na holu głównym Collegium Maius UAM w Poznaniu odbyło się spotkanie „(Bez)troska”, łączące gry i zabawy oraz czytanie performatywne wywiadu z Janiną Ochojską, szefową Polskiej Akcji Humanitarnej. Wydarzenie zorganizowane zostało przez studentki II roku wiedzy o teatrze, pod kierunkiem prof. Grzegorza Ziółkowskiego, jako podsumowanie zajęć Etiudy teatralne.


Fotografie z podsumowania zajęć 24 stycznia 2017 r. w Sali Teatralnej w Collegium Maius UAM.Etiuda to najmniejszy skończony spektakl teatralny.

Powstaje trochę tak, jak życie ludzkie: najpierw się gromadzi góry przedmiotów, wydarzeń, działań, myśli i otwiera się samemu na wszelką potencjalność, jest się własnym skrzyżowaniem przeróżnych dróg. A potem na koniec zostaje tylko garstka, możliwa do objęcia jednym szerokim ruchem ręki, możliwa do zobaczenia w przeciągu kilkunastu minut, a jednak jakoś nieskończona, jakby zaczęła się już w pierwszej myśli twórcy o niej, a kończyła dopiero w ostatniej na jej temat myśli widza.

Anna Piskorska, studentka w 2011 r.

Czytaj całość: W poszukiwaniu ETIUDY


pod stopami pyłohuk

szybsze bicie serc

bo nie jesteśmy ciężcy

Agnieszka Zając, haiku, 2009


2014 Śmieciotok


2013

Przedsięwzięcie ŚNIEG, 2013, fragment plakatu Karoliny Nowickiej
Przedsięwzięcie ŚNIEG, 2013, fragment plakatu Karoliny Nowickiej

2012 Bębny na tamie, plakat i zaproszenie, projekt graficzny: Angelika Topolewska

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz