Etiudy teatralne

Kierunek: wiedza o teatrze; zajęcia laboratoryjne; I rok (semestry zimowy i wiosenny), 60 godzin; II rok (semestr zimowy), 30 godzin; formy zaliczenia: na roku I – (a) przygotowanie i poprowadzenie zajęć animacyjnych oraz (b) przygotowanie i prezentacja partnerskiej etiudy teatralnej; na roku II – (a) przygotowanie i prezentacja grupowej etiudy teatralnej, (b) promocja jej otwartego pokazu lub (c) sporządzenie filmowej i/lub fotograficznej dokumentacji procesu pracy i udostępnienie części z niej w postaci krótkiego filmu lub prezentacji


Pobierz sylabus: ETIUDY TEATRALNE 2018_2019


Zajęcia poświęcone są kształceniu wrażliwości i umiejętności współpracy, rozbudzaniu kreatywności i wyobraźni oraz poznawaniu podstaw animacji i twórczości teatralnej. Na zajęciach studentki i studenci zapoznają się z elementarnymi ćwiczeniami zwiększającymi sprawność i świadomość ciała, uczą się operować głosem i wpisywać swoje działania w przestrzeń o określonym charakterze. Dowiadują się w praktyce, jak nadawać teatralny kształt własnym pomysłom oraz jak komponować swoją pracę i pogłębiać ją. Wypracowują własne etiudy teatralne, tzn. krótkie partnerskie lub grupowe sceny, powstające w oparciu o wybrany przez siebie tekst, ikonografię i/lub muzykę. Poznają również podstawowe sposoby obsługi technicznej swojej pracy, promowania jej i dokumentowania.

Zajęcia podzielone są na trzy etapy, z których każdy obejmuje 30 godzin.

Podczas pierwszego (rok I, semestr zimowy) studentki i studenci biorą czynny udział w grach i zabawach teatralnych proponowanych przez prowadzącego oraz przedstawiają własne pomysły dotyczące działań animacyjnych. Ten etap pracy nastawiony jest na rozpoznanie drzemiących w nich możliwości ekspresji, ich otwartości oraz na zintegrowanie się grupy. Jego zaliczenie następuje na podstawie: (1) przygotowania konspektu zajęć animacyjnych, (2) realizacji tego konspektu z pozostałymi uczestnikami.

Na drugim etapie (rok I, semestr wiosenny) studentki i studenci wykonują ćwiczenia warsztatowe, które nakierowane są na zwiększenie świadomości i sprawności ciała oraz na tworzenie relacji z partnerem, którym może być człowiek, przedmiot, muzyka i/lub przestrzeń. Dobierają się w pary, wybierają temat i korespondujące z nim materiały, takie jak tekst, ikonografia i muzyka, które służą jako podstawa ich własnej partnerskiej etiudy teatralnej, trwającej od pięciu do dziesięciu minut. Zaliczenie tego etapu następuje na jej podstawie.

Na trzecim etapie (rok II, semestr zimowy) uczestniczki i uczestnicy zajęć przygotowują autorską grupową etiudę teatralną, trwającą od piętnastu do trzydziestu minut. Wybierają materiał do pracy oraz kształtują przestrzeń, w której będą przygotowywać, a następnie pogłębiać i – ostatecznie –  prezentować efekty swoich działań. Dzielą się obowiązkami związanymi z twórczymi, technicznymi, dokumentacyjnymi i promocyjnymi aspektami pracy. Zaliczenie osób zaangażowanych twórczo i technicznie odbywa się na podstawie prezentacji grupowej etiudy teatralnej. Osoby odpowiedzialne za dokumentację przygotowują krótki film pokazujący proces pracy lub prezentację fotograficzną na jej temat. Zaliczenie zajęć w przypadku osób podejmujących się zadań promocyjnych odbywa się na podstawie przygotowanych materiałów informacyjnych i podjętych działań w tym zakresie.


Obecność na zajęciach i ocena

 1. Obecność jest obowiązkowa.
 2. Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionych.
 3. W przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia zajęć student/ka zobowiązany/a jest do przygotowania na podstawie relacji koleżanek i kolegów pisemnego sprawozdania z przebiegu zajęć, w których nie uczestniczył/a.
 4. Ocenie podlega:
 • postawa studentki/studenta w trakcie zajęć (tzn. punktualność, przygotowanie na zajęcia, aktywność, gotowość do podjęcia współpracy oraz do udziału w dyskusjach i omówieniach)
 • umiejętność dobrania tekstu, ikonografii lub/i muzyki do tematu głównego etiudy oraz sposób potraktowania materiału roboczego
 • dobór oświetlenia i – ewentualnie – kostiumów, charakteryzacji i rekwizytów, a także ukształtowanie przestrzeni oraz rozwiązanie problemów technicznych i organizacyjnych
 • poziom dopracowania partnerskiej i grupowej etiudy teatralnej
 • działania promocyjne, towarzyszące otwartej prezentacji etiud
 • przygotowanie i opracowanie filmowej i fotograficznej dokumentacji procesu pracy celem udostępnienia części z niej w postaci krótkiego filmu lub prezentacji.

Lektury kontekstowe:

 • Piotr Stanisławski, Informatyka bez komputerów? Też fajna, „Gazeta Wyborcza” 2018, nr 238, z dnia 12 października, s. 19.
 • Marta Piątkowska, Pamiętajcie o podwórkach!, „Gazeta Wyborcza” 2013, nr 69, z dnia 22 marca, s. 38.
 • Krzysztof Czyżewski, Etos amatora [1991, 2004], [w:] tegoż, Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei, Pogranicze, Sejny, Krasnogruda 2017.
 • Jan Peszek, Aktor na początku drogi. Elementarne zadania aktorskie w semestrze pierwszym, [w:] Świadomość teatru. Polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku, red. Wojciech Dudzik, Warszawa 2007.
 • Konstanty S. Stanisławski, Etyka, przeł. Jadwiga Żmijewska, Warszawa 2010.
 • Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu, red. zespół, Łódź 2015.
 • Grzegorz Ziółkowski, Dwugłos o ciszy, Wrocław 2016.

24 stycznia 2019 w Sali Teatralnej odbyło się interaktywne i włączające zdarzenie muzyczno-performatywne, w formie karaoke „Nie/zgoda”, które stanowiło podsumowanie zajęć Etiudy teatralne.

O co chodzi z tą nie/zgodą?


29 czerwca 2018 roku na holu głównym Collegium Maius UAM w Poznaniu odbyło się spotkanie „(Bez)troska”, łączące gry i zabawy oraz czytanie performatywne wywiadu z Janiną Ochojską, szefową Polskiej Akcji Humanitarnej. Wydarzenie zorganizowane zostało przez studentki II roku wiedzy o teatrze, pod kierunkiem prof. Grzegorza Ziółkowskiego, jako podsumowanie zajęć Etiudy teatralne.


Fotografie z podsumowania zajęć 24 stycznia 2017 r. w Sali Teatralnej w Collegium Maius UAM.Etiuda to najmniejszy skończony spektakl teatralny.

Powstaje trochę tak, jak życie ludzkie: najpierw się gromadzi góry przedmiotów, wydarzeń, działań, myśli i otwiera się samemu na wszelką potencjalność, jest się własnym skrzyżowaniem przeróżnych dróg. A potem na koniec zostaje tylko garstka, możliwa do objęcia jednym szerokim ruchem ręki, możliwa do zobaczenia w przeciągu kilkunastu minut, a jednak jakoś nieskończona, jakby zaczęła się już w pierwszej myśli twórcy o niej, a kończyła dopiero w ostatniej na jej temat myśli widza.

Anna Piskorska, studentka w 2011 r.

Czytaj całość: W poszukiwaniu ETIUDY


pod stopami pyłohuk

szybsze bicie serc

bo nie jesteśmy ciężcy

Agnieszka Zając, haiku, 2009


2014 Śmieciotok


2013, Przedsięwzięcie ŚNIEG, fragment plakatu Karoliny Nowickiej


2012, Bębny na tamie, plakat i zaproszenie, projekt graficzny: Angelika Topolewska

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz