LEKTURY NA ZAJĘCIA ?>

LEKTURY NA ZAJĘCIA

WIDOWISKA_wykład_2019_sylabus


ETIUDY TEATRALNE

  • Piotr Stanisławski, Informatyka bez komputerów? Też fajna, „Gazeta Wyborcza” 2018, nr 238, z dnia 12 października, s. 19.
  • Marta Piątkowska, Pamiętajcie o podwórkach!, „Gazeta Wyborcza” 2013, nr 69, z dnia 22 marca, s. 38.
  • Krzysztof Czyżewski, Etos amatora [1991, 2004], [w:] tegoż, Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei, Pogranicze, Sejny, Krasnogruda 2017.
  • Jan Peszek, Aktor na początku drogi. Elementarne zadania aktorskie w semestrze pierwszym, [w:] Świadomość teatru. Polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku, red. Wojciech Dudzik, Warszawa 2007.
  • Konstanty S. Stanisławski, Etyka, przeł. Jadwiga Żmijewska, Warszawa 2010.
  • Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu, red. zespół, Łódź 2015.
  • Grzegorz Ziółkowski, Dwugłos o ciszy, Wrocław 2016.