WIDOWISKA KULTUROWE ?>

WIDOWISKA KULTUROWE

Kierunek: wiedza o teatrze, konwersatorium, II rok (semestry jesienny i wiosenny), 60 godzin, forma zaliczenia w semestrze 1: referat i zaliczenie ustne, forma zaliczenia w semestrze 2: praca pisemna

Zajęcia poświęcone są przybliżeniu współczesnych sposobów pojmowania różnego typu praktyk widowiskowych oraz zapoznaniu studentek i studentów z kategoriami opisowymi i interpretacyjnymi stosowanymi przez antropologię widowisk i performatykę w badaniach widowisk kulturowych (cultural performances). Głównym zadaniem konwersatorium jest pogłębienie rozumienia przemian dokonujących się we współczesnej kulturze, zdominowanej przez kod wizualny. Na zajęciach poruszane są zagadnienia dotyczące społeczno-kulturowych uwarunkowań widowiskowości i performatywności oraz konstruowania i potwierdzania tożsamości za pomocą widowisk. Antropologiczny wymiar zajęć wyraża się w skupieniu na somatyczności jako podstawowej kategorii poznawczej. Oprócz dyskusji poświęconych omawianym zagadnieniom, studentki i studenci przygotowują pod opieką prowadzącego referaty ilustrowane dotyczące współczesnych praktyk widowiskowych i wiążących się z nimi kwestii teoretycznych, a także piszą pracę analityczno-interpretacyjną poświęconą wybranemu przez siebie widowisku współczesnemu.


Literatura

 1. Diana Taylor, Performans, tłum. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Universitas, Kraków 2018.
 2. Naomi Klein, Nie to za mało. Jak stawić opór polityce szoku i stworzyć świat, jakiego nam trzeba, przeł. Marek Jedliński, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2018.
 3. Performatyka. Terytoria, pod red. Ewy Bal i Dariusza Kosińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.
 4. Dariusz Kosiński, Lekcja doktora House’a i Polska! Biało-Czerwoni!, [w:] tegoż, Performatyka w(y)prowadzenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 54–72 i 99–114.
 5. Dariusz Kosiński, Przedstawienie, [w:] Performatyka. Terytoria, pod red. Ewy Bal i Dariusza Kosińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 217–225.
 6. Zmuśmy ludzi do odpoczynku, z Achillem Mbembe rozmawia Michał Nogaś, „Gazeta Wyborcza”, nr 40, 16–17 lutego 2019, s. 12–13.

Literatura kontekstowa

 1. Marvin Carlson, Performans, przeł. Edyta Kubikowska, red. nauk. wyd. pol. Tomasz Kubikowski, Warszawa 2015. (Wyd. I – 2007).
 2. Dobrochna Ratajczakowa, Galeria gatunków widowiskowych, teatralnych i dramatycznych, Poznań 2015.
 3. Performance Studies. Sources and Perspectives / Performatyka: źródła i perspektywy, pod red. Juliusza Tyszki, Poznań 2014.
 4. Performans, performatywność, performer. Próby definicji i analizy krytyczne, pod red. Ewy Bal i Wandy Świątkowskiej, Kraków 2013.
 5. Jacek Wachowski, Performans, Gdańsk 2011.
 6. Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, wyd. 2, oprac. Agata Chałupnik, Wojciech Dudzik, Mateusz Kanabrodzki, Leszek Kolankiewicz, wstęp i red. Leszek Kolankiewicz, Warszawa 2010. (Wyd. I – 2005).
 7. Rytuał. Dramat. Święto. Spektakl. Wstęp do teorii widowiska kulturowego, pod red. Johna J. MacAloona, przeł. Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz, Warszawa 2010.
 8. Richard Schechner, Performatyka: wstęp, przeł. Tomasz Kubikowski, red. przekł. Marcin Rochowski, Wrocław 2006.

Obecność na zajęciach i ocena

W pierwszym semestrze studentki i studenci zobowiązani są do przygotowania referatu i do zaliczenia materiału w formie ustnej. W drugim podstawę zaliczenia (oprócz obecności i udziału w dyskusjach) stanowi praca zaliczeniowa poświęcona jednej ze współczesnych form widowiskowych.

 1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
 2. Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionych.
 3. W przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia zajęć student/ka zobowiązany/a jest do zaliczenia materiału, który omawiany był na tych właśnie zajęciach, na konsultacjach.
 4. Ocenie podlega:
 • postawa studentki/studenta w trakcie zajęć (tzn. punktualność, przygotowanie na zajęcia, aktywność, gotowość do podjęcia współpracy oraz do udziału w dyskusjach)
 • poziom referatu prezentującego wybraną partię materiału
 • poziom wypowiedzi w ramach zaliczenia ustnego przeprowadzanego na zakończenie pierwszego semestru zajęć
 • poziom pracy zaliczeniowej poświęconej jednej ze współczesnych form widowiskowych i przedstawianej na zakończenie zajęć.

Pusta arena corridy, Morella, Hiszpania, 2018, fot. Grzegorz Ziółkowski
Pusta arena corridy, Morella, Wspólnota Walencka, Hiszpania, 2018, fot. Grzegorz Ziółkowski