DO POBRANIA ?>

DO POBRANIA

„Nie wierzcie w jakiekolwiek przekazy tylko dlatego, że przez długi czas obowiązywały w wielu krajach. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że wielu ludzi od dawna to powtarza. Nie akceptujcie niczego tylko z tego powodu, że popiera to swym autorytetem jakiś mędrzec albo kapłan, lub że jest zapisane w jakimś świętym piśmie. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że brzmi prawdopodobnie. Nie wierzcie w wizje lub wyobrażenia, które uważacie za zesłane przez boga. Miejcie zaufanie do tego, co uznaliście za prawdziwe po długim sprawdzaniu; do tego, co przynosi pożytek wam i innym”.

Kalama Sutra – Budda Śakjamuni


„Człowiek jest syntezą przeciwieństw. Jest jednocześnie istotą materialną i duchową, przyrodniczą i tworzącą kulturę, skończoną i pragnącą nieskończoności, wolną i odpowiedzialną, indywidualną i wspólnotową, sprawiedliwą i kochającą, aktywną i kontemplatywną, otwartą i zamkniętą, wychyloną ku przyszłości i zanurzoną w przeszłości. Brak równowagi między tymi przeciwieństwami prowadzi zawsze do negatywnych doświadczeń i groźnych kryzysów zarówno społecznych, jak i osobistych. Sprawiedliwość bez miłości przemienia się w niesprawiedliwość, a miłość bez sprawiedliwości rodzi emocjonalną ślepotę. Wolność bez odpowiedzialności rodzi anarchię, podobnie jak odpowiedzialność bez wolności tyranię. Indywidualizm bez relacji społecznych może się przekształcić w egoizm społeczny, a relacje społeczne nie uwzględniające odrębności osób w kolektywizm. Kontemplacja pozbawiona działania może się przemienić w narcyzm, a działanie bez kontemplacji w czysty aktywizm”.

Tadeusz Gadacz, „Uniwersalne prawdy i prawa życia dla mądrych ludzi na trudne czasy”, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2018, s. 95–96.


WIDOWISKA_wykład_2019_sylabus


LEKTURY NA ZAJĘCIA


Grzegorz Ziółkowski Okrutny teatr samospaleń. Wybrane strony


Grzegorz Ziółkowski Dwugłos O CISZY


Grzegorz Ziółkowski Teksty OD SERCA. Fragment


Grzegorz Ziółkowski Guślarz i eremita. Fragment


Peter Brook Z Grotowskim. Teatr jest tylko formą. Fragment